logo

   Brahmo Balika Shiksalaya


 SHRADDHAYA . TAPASA . SEVAYA
 

Contact Us

Brahmo Balika Shikshalaya
294, A.P.C. Road. Kolkata - 700009.

Contact No: 033-2350-2650

E-mail ID: brahmobalikashikshalaya@yahoo.com